Региональное законодательство
С региональным законодательством по имущественной поддержке предлагаем ознакомиться здесь 

http://813.ru/podderzhka/imushchestvennaya/chto-govorit-zakon/